• 75021042/92
  • info@internalaffairs.gov.ki
  • Facebook

TENDER NOTICE – MIA VEHICLE (FORD DOUBLE CAB)

Nakoia aomata nako, e kukurei n katanoata te Botaki n Mwakuri ibukin Aaba Inanoa ke te MIA bwa e a uki ngkai butimwaean reeta ni katauboo ke tenders iaon ana vechicle ma tein boona mai inano ae $10,000. E na toki butimwaean katauboo n 8th April 2022.

Reeta n katauboo/tenders a riai n karokoaki inanon closed envelopes nakon te address aio:

          To: Secretary
                 Ministry of Internal Affairs
                 Bairiki, Tarawa
                 Tender #1/22

E kona n noraki rabwatan te vehicle aio n aobitin te MIA I Bairki.

Ibukin rongorongona ae bwanin kam a reitaki ma te MIA office n aoan te mwakuri n nambwa n tareboon aikai 75021092 ke 75021042 ke reitaki nakon te email address aio as@internalaffairs.gov.ki

Kam rabwa

Mairoun Tia Koroboki, MIA.

Download Tender pdf ikai

Express of Interest

E kukurei n katanoata te Botaki n Mwakuri Ibukin Aaba Inanoa ba iai te mwakuri n katamaroa nakon ana building te Umwanibong i Bikenibeu. Ake iai nanoia n te mwakuri aio ao a kawara te SAS n te MIA ibukin katabwaninan raoi rongorongona. Kam butimwaeaki man te Kanimabong 18th Maati 2022 nakon te Kanimabong 25th Maati 2022. Aki butimwaeaki ake a roko imwiin te tai anne.

Kam rabwa,

Mai iroun te Tia Koroboki n te MIA

Kiribati Outer Islands Resilience and adaptation project ( KOIRAP) Consultation

The Kiribati Outer Islands Resilience and Adaptation Project (KOIRAP) is to strengthen the capabilities of island councils for risk-informed land development planning, and resilient basic infrastructure and service delivery. This objective will be achieved through (1) expansion of basic infrastructure and services on outer islands which includes local government-community partnerships for water, sanitation and hygiene (WASH) improvements, and local government investments for resilient infrastructure and services; (2) strengthening risk-informed spatial planning and asset management, and (3) project management and monitoring.

Based on the above, please find four attachments herein where you can provide your inputs and send them to us through our Executive Assistant at her email address – ea@internalaffairs.gov.ki – Your inputs are required as it will provide comprehensive information before the project takes off. We will also put these attachments in our Ministry’s website (below) for the information of other stakeholders not included in the list. We disclose these draft documents for comments and will hold consultation meetings afterward to seek feedback from relevant government agencies and civil society organisations. 

The consultation meetings will be held this thursday 13th January 2022 at the MIA boardroom commencing from 9.30am. Please your attendance is required or send your reps.

Kam rabwa,

Secretary,
Ministry of Internal Affairs

MIA Training On Database Accounting Package

workshop-2021

E a tia te Botaki n Mwakuri ibukin Tautaeka Inanoaa (Ministry of Internal Affairs/MIA) ni mwangana ae Tautaeka n Abamwakoro (Local government Division) n waakina ana Kataneiai iaon te Database Accounting Package nakoia ana Clerks ao Council Finance Clerks (CFCs) n reitaki ma tabeman Island Development Officers (IDOs) ake a onei mwiia aia Clerks.  E waaki kanoan te kataneiai aio man te Moanibong 13/12 ao are e na toki n te Kanimabong 17/12/21. E karaoaki te kataneiai aio n te MIA ike e kaukaki n taeka ni kamauri ao ni butimwaai nakoia taan ira te kataneiai iroun OIC MIA ao man n taorimwiaki ma taeka tabeua ni kabwarabwara kanoan te Kataneiai iroun Director n te Local Government Division.

Kanoan te kataneiai bon reiakinaia Kiraka ma CFCs aron kaboangan te database aio are e na ibuobuoki ni kabebetea aia mwakuri ibukin tauan ao kawakinan ana account te Kauntira. E na ibuobuoki naba ni kona ni kaotinakoi rongorongon ana mwane te Kauntira n te tai are e kainanoaki iai, riki imwain ana Bowi te Kauntira ni katoa namwakaina. E kairaki te kataneiai aio irouia ana aobitia te Local Government Division ake bon ngaia naba ake a karaoa te database aio.

Aio bon te moan kataneiai iaon te itera aio ike e a katabwena naba iai te moan mwaneka ibukin kamanenaan te Database Accounting Package irouia ake a katabeaki ibukin tararuan mwanen te Kauntira iaon abamwakoro aika a kakaokoro. Iai te kantaninga ae e abwabwaki bwa imwiin tabwanin te kataneiai, ao Taan Mwane (Council Finance Clerks) rinanon aia boutoka Clerks ao Bonomwi n Clerks ao a nang kona n mwakuri ma te database aio n kona n kaotinakoi ribooti n irekereke ma te taua ni mwii ibukin ana mwane te Kauntira inanon te tai teuana ma teuana. 

Ribooti ake a kona n otinako man te database aio bon riboti n aron te Trial Balance, Profit and Loss account, Balance Sheet ao ai tabeua riki ake a bon irekereke ma kanoan Te Tua ni Kaetieti ibukin Tararuan ana Mwane te Kauntira (Local Government Financial Instruction)

E a iraki te kataneiai aio irouia 33 Kiraka, CFCs ao IDOs mai Makin nako Arorae. Ibukin angabuakan bao ni mwamwananga ao aikoa kona n reke rokoia kain Banaba, Kiritimati, Tabuaeran ao Teraina. E na manga karaoaki naba te kataneiai aio nakoia Clerks, ma CFCs angaraoin bao ni mwamwananga. E mwanenaki te kataneiai aio man ana Kataumwane te Botaki ni Mwakuri aio (MIA)

TUC LIQUOR COMMITTEE 2022 Katanoata

Nakoimi Aomata nako,

Ia kukurei n katangaina nakoimi araia Bitineti ake a tia n karokoi aia reta n bubuti ibukin aia Liquor License ke Kabonakoan te Kamanging ibukin te ririki ae boou 2022. Kam kaungaaki bwa Kam na kona noori aran Bitineti aikai ao n kona ni karokoi inanon bain te aobiti are e tabe ma te itera aio Totoko (Objections) ni kaineti ma anganakiia Koraki/Bitineti aikai aia License ibukin Kabonakoan te Kamanging. A riai ni bwarabwara raoi baike ana kona n riki bwa totoko nakon anganakiia te License ibukin Kabonakoan te Kamanging (Liquor License) ibukin te ririki 2022. A riai n karokoaki taian Totoko (Objections) rinanon te reta nakon Tia Babaire, TUC Liquor Komete, MIA, n aki iremwe imwain 22/11/21 n aoan te mwakuri.

Kam rabwa

Ibukin araia ake a tia n karokoi aia bubuti ibukin Liquor License 2022, taona ikai

RECENT TENDER
tender-motocycle

Tender Iaon Kaboan ke Otanakin 17 Rebwerebwe

E Katanoata Ikai Te Botaki Ni Mwakuri Ibukin Aaba Inanoaa (Ministry Of Internal Affairs) Ni Mangana Are E Tabe Ma Kanakoraoan Aia Mwakuri Bureitiman Ao Neeti Iaon Abamwakoro Nako (PHSIF) Bwa Katauboo (TENDER) Iaon Kaboan Ke Otanakin 17 Rebwerebwe E A Uki Ngkai.

  • A na UKI Katauboo (TENDER) man KATENIBONG 7th, TURAI, 2021
  • Ao a na TOKI Butimaean Katauboo (TENDER) n MOANIBONG 2nd, AOKATI 2021 nte AOA 3 pm
  • Titiraki ni kan ota ke rongorongo riki tabeua, a kona ni karekeaki buokaia man contacts aikai: mpa@internalaffairs.gov.ki ao secretary@internalaffairs.gov.ki
  • E riai ni kabonganaaki te “flash drive” ibukin anaakin bebwan te tender aei n aobitin te Ministry of Internal Affairs, Bairiki

Kam rabwa.

Mai iroun TIA KOROBOKI n te Ministry of Internal Affairs (MIA)

Tender Ni Katauboo Ibukin Te Tia Kateitei (Contractor) Ibukin Maneaban Banaba

E kukurei te Botaki Ni Mwakuri Ibukin Tautaeka Nanoa ke Ministry of Internal Affairs (MIA) ni manga katanoata bwa e a uki ngkai ana Katauboo (TENDER) iaon ana karikirake n aron aio,

  1. Kainanoan te Tia Kateitei (Contractor) ibukin Maneaban Banaba. Ena uki te Tender ke te Katauboo n 30 June 2021 ao ena in n 20 July 2021 nte aoa 3pm

Taiaoka ma kamwa roko n anai bweebwa ni katauboo imarenan taai akana oti ieta ao n aki iremwe imwaain te tai are e na in iai te Tender nte aoa 3pm. Ibukin rongongona riki tabeua ao kam a roko ke n reitaki ma Aobitin te MIA i Bairiki ke reitaki ma contact akana oti inano ibukin rongorongona ae bwanin.

MIA phone#: 75021092

Email address: tbwamaere@internalaffairs.gov.ki               

Kam rabwa

Anne mai iroun Tia Koroboki nte Botaki n Mwakuri Ibukin Tautaeka Inanoa ke te MIA

Te Katanoata N Katauboo ibukin Butaritari Island Council Truck

E kukurei te Bootaki N Mwakuri Ibukin Tautaeka Inanoa n butimwaeai taian katauboo iaon ana karikirake ae Butaritari Island Council truck. E uki te katauboo n 2nd Tuun 2021 ao ena in n 7th Tuurai 2021. Kam a butiiaki ake a nano nte katauboo aei n reitaki ma Aobitin te MIA ke Bootaki N Mwakuri Ibukin Tautaeka Inanoaa iaon te tareboon number ae 75021092,75021042 ke n bon roko nte aobiti n aoan te mwakuri. Te kauring kabonganan te mask ngkana kona rin nte aobiti.

Tender Ni Katauboo ibukin Nikunau Terminal Project

E kukurei te Ministry of Internal Affairs ni butimwaei katauboo iaon ana karikirake ae Nikunau Terminal Project. E uki te Tender n te bong aio 25/5/2021 ao ena in n te 18 Tuun 2021. Kamwa reitaki ma te MIA n ana nambwa n Tareboon ae 75021092 ke reitaki ma te email address ae mterere@internalaffairs.gov.ki ke bon rooko n aobitin te MIA i Bairiki ibukin bwaninin rongorongona.

Kam rabwa

ABOUT US

Under the Constitution of Kiribati Chapter IV, the Ministry of Internal Affairs responsibility for the conduct of the business of the Government specified in Part 5 of the Schedule to this Instrument; BOTAKI IBUKIN TAUTAEKA INANOA, MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS …

ABOUT US

Under the Constitution of Kiribati Chapter IV, the Ministry of Internal Affairs responsibility for the conduct of the business of the Government specified in Part 5 of the Schedule to this Instrument; BOTAKI IBUKIN TAUTAEKA INANOA, MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS …

OUR WORK

The Ministry of Internal Affairs is responsible for the facilitation of council’s administration throughout the country. The Ministry of Internal Affairs seconds four officials designated as Project Officer, Clerk, Treasurer and Council Finance Clerk …

OUR WORK

The Ministry of Internal Affairs is responsible for the facilitation of council’s administration throughout the country …

MEDIA

At this page, you will find News and Updates, information about tenders, current job vacancies within the Ministry, photo gallery, downloadable job descriptions, Kiribati national conditions of services, and so forth …

MEDIA

At this page, you will find news and updates, information about tenders, current job vacancies within the Ministry, photo gallery, downloadable job descriptions, Kiribati national conditions of services and so forth …

Administration & Policy Department

This particular department is responsible for the administration, coordination and support for the rest of the divisions within the Ministry …

Culture & Museum Department

The department is based at the ‘Umanibong’ at Bikenibeu. It is responsible for preserve, protect and promote (PPP) of the Kiribati culture …

Local Government Department

The Local Government Division is one of the four divisions within the Ministry of Internal Affairs. The Local Government Division has fundamental …

Rural Development Department

The department provide technical support to all Island Councils in order that they achieve their development needs through government …

Administration & Policy Department

This particular department is responsible for the administration, coordination and support for the rest of the divisions within the Ministry …

Culture & Museum Department

The department is based at the ‘Umanibong’ at Bikenibeu. It is responsible for preserve, protect and promote (PPP) of the Kiribati culture …

Local Government Department

The Local Government Division is one of the four divisions within the Ministry of Internal Affairs. The Local Government Division has fundamental …

Rural Development Department

The department provide technical support to all Island Councils in order that they achieve their development needs through government …