• 75021042/92
  • info@internalaffairs.gov.ki
  • Facebook
PUBLIC NOTICE
act-of-kindness

TUC LIQUOR COMMITTEE 2022 Katanoata

Nakoimi Aomata nako,

Ia kukurei n katangaina nakoimi araia Bitineti ake a tia n karokoi aia reta n bubuti ibukin aia Liquor License ke Kabonakoan te Kamanging ibukin te ririki ae boou 2022. Kam kaungaaki bwa Kam na kona noori aran Bitineti aikai ao n kona ni karokoi inanon bain te aobiti are e tabe ma te itera aio Totoko (Objections) ni kaineti ma anganakiia Koraki/Bitineti aikai aia License ibukin Kabonakoan te Kamanging. A riai ni bwarabwara raoi baike ana kona n riki bwa totoko nakon anganakiia te License ibukin Kabonakoan te Kamanging (Liquor License) ibukin te ririki 2022. A riai n karokoaki taian Totoko (Objections) rinanon te reta nakon Tia Babaire, TUC Liquor Komete, MIA, n aki iremwe imwain 22/11/21 n aoan te mwakuri.

Kam rabwa

Ibukin araia ake a tia n karokoi aia bubuti ibukin Liquor License 2022, taona ikai

RECENT TENDER
tender-motocycle

Tender Iaon Kaboan ke Otanakin 17 Rebwerebwe

E Katanoata Ikai Te Botaki Ni Mwakuri Ibukin Aaba Inanoaa (Ministry Of Internal Affairs) Ni Mangana Are E Tabe Ma Kanakoraoan Aia Mwakuri Bureitiman Ao Neeti Iaon Abamwakoro Nako (PHSIF) Bwa Katauboo (TENDER) Iaon Kaboan Ke Otanakin 17 Rebwerebwe E A Uki Ngkai.

  • A na UKI Katauboo (TENDER) man KATENIBONG 7th, TURAI, 2021
  • Ao a na TOKI Butimaean Katauboo (TENDER) n MOANIBONG 2nd, AOKATI 2021 nte AOA 3 pm
  • Titiraki ni kan ota ke rongorongo riki tabeua, a kona ni karekeaki buokaia man contacts aikai: mpa@internalaffairs.gov.ki ao secretary@internalaffairs.gov.ki
  • E riai ni kabonganaaki te “flash drive” ibukin anaakin bebwan te tender aei n aobitin te Ministry of Internal Affairs, Bairiki

Kam rabwa.

Mai iroun TIA KOROBOKI n te Ministry of Internal Affairs (MIA)

Tender Ni Katauboo Ibukin Te Tia Kateitei (Contractor) Ibukin Maneaban Banaba

E kukurei te Botaki Ni Mwakuri Ibukin Tautaeka Nanoa ke Ministry of Internal Affairs (MIA) ni manga katanoata bwa e a uki ngkai ana Katauboo (TENDER) iaon ana karikirake n aron aio,

  1. Kainanoan te Tia Kateitei (Contractor) ibukin Maneaban Banaba. Ena uki te Tender ke te Katauboo n 30 June 2021 ao ena in n 20 July 2021 nte aoa 3pm

Taiaoka ma kamwa roko n anai bweebwa ni katauboo imarenan taai akana oti ieta ao n aki iremwe imwaain te tai are e na in iai te Tender nte aoa 3pm. Ibukin rongongona riki tabeua ao kam a roko ke n reitaki ma Aobitin te MIA i Bairiki ke reitaki ma contact akana oti inano ibukin rongorongona ae bwanin.

MIA phone#: 75021092

Email address: tbwamaere@internalaffairs.gov.ki               

Kam rabwa

Anne mai iroun Tia Koroboki nte Botaki n Mwakuri Ibukin Tautaeka Inanoa ke te MIA

Te Katanoata N Katauboo ibukin Butaritari Island Council Truck

E kukurei te Bootaki N Mwakuri Ibukin Tautaeka Inanoa n butimwaeai taian katauboo iaon ana karikirake ae Butaritari Island Council truck. E uki te katauboo n 2nd Tuun 2021 ao ena in n 7th Tuurai 2021. Kam a butiiaki ake a nano nte katauboo aei n reitaki ma Aobitin te MIA ke Bootaki N Mwakuri Ibukin Tautaeka Inanoaa iaon te tareboon number ae 75021092,75021042 ke n bon roko nte aobiti n aoan te mwakuri. Te kauring kabonganan te mask ngkana kona rin nte aobiti.

Tender Ni Katauboo ibukin Nikunau Terminal Project

E kukurei te Ministry of Internal Affairs ni butimwaei katauboo iaon ana karikirake ae Nikunau Terminal Project. E uki te Tender n te bong aio 25/5/2021 ao ena in n te 18 Tuun 2021. Kamwa reitaki ma te MIA n ana nambwa n Tareboon ae 75021092 ke reitaki ma te email address ae mterere@internalaffairs.gov.ki ke bon rooko n aobitin te MIA i Bairiki ibukin bwaninin rongorongona.

Kam rabwa

ABOUT US

Under the Constitution of Kiribati Chapter IV, the Ministry of Internal Affairs responsibility for the conduct of the business of the Government specified in Part 5 of the Schedule to this Instrument; BOTAKI IBUKIN TAUTAEKA INANOA, MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS …

ABOUT US

Under the Constitution of Kiribati Chapter IV, the Ministry of Internal Affairs responsibility for the conduct of the business of the Government specified in Part 5 of the Schedule to this Instrument; BOTAKI IBUKIN TAUTAEKA INANOA, MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS …

OUR WORK

The Ministry of Internal Affairs is responsible for the facilitation of council’s administration throughout the country. The Ministry of Internal Affairs seconds four officials designated as Project Officer, Clerk, Treasurer and Council Finance Clerk …

OUR WORK

The Ministry of Internal Affairs is responsible for the facilitation of council’s administration throughout the country …

MEDIA

At this page, you will find News and Updates, information about tenders, current job vacancies within the Ministry, photo gallery, downloadable job descriptions, Kiribati national conditions of services, and so forth …

MEDIA

At this page, you will find news and updates, information about tenders, current job vacancies within the Ministry, photo gallery, downloadable job descriptions, Kiribati national conditions of services and so forth …

Administration & Policy Department

This particular department is responsible for the administration, coordination and support for the rest of the divisions within the Ministry …

Culture & Museum Department

The department is based at the ‘Umanibong’ at Bikenibeu. It is responsible for preserve, protect and promote (PPP) of the Kiribati culture …

Local Government Department

The Local Government Division is one of the four divisions within the Ministry of Internal Affairs. The Local Government Division has fundamental …

Rural Development Department

The department provide technical support to all Island Councils in order that they achieve their development needs through government …

Administration & Policy Department

This particular department is responsible for the administration, coordination and support for the rest of the divisions within the Ministry …

Culture & Museum Department

The department is based at the ‘Umanibong’ at Bikenibeu. It is responsible for preserve, protect and promote (PPP) of the Kiribati culture …

Local Government Department

The Local Government Division is one of the four divisions within the Ministry of Internal Affairs. The Local Government Division has fundamental …

Rural Development Department

The department provide technical support to all Island Councils in order that they achieve their development needs through government …